Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Hoàng Anh Gia Lai Group

Hoàng Anh Gia Lai Group
7/1 Thành Thái, Ph??ng 14, Qu?n 10 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Phone: 84.8.2649118
Fax: 84.8.2649117
L?CH S? HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI?N ??N N?M 2010

Kh?i nghi?p t? n?m 1990 t? m?t phân x??ng nh? chuyên ?óng bàn gh? cho h?c sinh xã Ch?hdrông, thành ph? Pleiku, t?nh Gia Lai do Ông ?oàn Nguyên ??c tr?c ti?p ?i?u hành. ??n nay, Hoàng Anh Gia Lai ?ã ??t ???c b??c ti?n m?nh m? và tr? thành t?p ?oàn t? nhân ho?t ??ng trong nhi?u l?nh v?c khác nhau. Các s?n ph?m nh? ?? g? n?i, ngo?i th?t cao c?p, ?á granite ?p lát t? nhiên, m? cao su ?ã có m?t h?u kh?p các th? tr??ng Châu Âu, Châu M?, Châu Á, Australia, New Zealand… Các v?n phòng ??i di?n ???c thi?t l?p t?i m?t s? n??c nh?m t?o ?i?u ki?n cho khách hàng có th? ti?p c?n, giao d?ch v?i t?p ?oàn m?t cách thu?n ti?n và nhanh chóng nh?t. Bên c?nh vi?c duy trì và m? r?ng th? tr??ng xu?t kh?u, Hoàng Anh Gia Lai Group ?ang phát tri?n th? tr??ng trong n??c b?ng vi?c hình thành h? th?ng siêu th? ?? g?, ?á granite v?i quy mô l?n t?i 5 trung tâm ?ô th? chính Hà N?i, Thành ph? H? Chí Minh, H?i Phòng, ?à N?ng, C?n Th?.

Trong nhi?u n?m li?n Hoàng Anh Gia Lai Group ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t ?? g? hàng ??u c? n??c và ???c ng??i tiêu dùng bình ch?n “Hàng Vi?t Nam ch?t l??ng cao”.

V?i l?i th? v? v?n, ngu?n nhân l?c, nguyên v?t li?u d?i dào và th??ng hi?u m?nh, Hoàng Anh Gia Lai Group t?p trung m? r?ng ??u t? sang l?nh v?c kinh doanh ??a ?c nh? xây d?ng trung tâm th??ng m?i, c?n h? cao c?p, v?n phòng cho thuê cùng v?i s? ra ??i c?a m?t chu?i khách s?n, khu ngh? mát tiêu chu?n 4 sao, 5 sao t?i Tp. HCM, ?à L?t, ?à N?ng, Nha Trang, Gia Lai, Quy Nh?n… nh?m khai thác ti?m n?ng du l?ch ??y h?a h?n c?a ??t n??c.

Vi?c s? h?u ??i bóng danh ti?ng Hoàng Anh Gia Lai v?i nh?ng thành công vang d?i trong th?i gian qua ?ã thu hút s? quan tâm c?a ?ông ??o ng??i yêu thích bóng ?á. Hình ?nh c?a ??i bóng là công c? xây d?ng và qu?ng bá th??ng hi?u r?t hi?u qu?.

D??i s? lãnh ??o c?a ông ?oàn Nguyên ??c cùng s? ??ng tâm hi?p l?c c?a ??i ng? công nhân viên giàu kinh nghi?m, t?n t?y, gi?i tay ngh? ?ã giúp Hoàng Anh Gia Lai Group phát tri?n và l?n m?nh không ng?ng. N?u s? công nhân viên khi m?i thành l?p nhà máy kho?ng 200 ng??i thì ??n nay nhân s? c?a Hoàng Anh Gia Lai ?ã h?n 7.000 ng??i. N?u doanh thu n?m ??u tiên là 200 t? thì n?m 2005 doanh thu ?ã ??t 1.200 t? ??ng.

Chi?n l??c phát tri?n c?a t?p ?oàn là xây d?ng quy trình kinh doanh khép kín trên c? s? liên k?t d?c các ngành ngh? nh?: s?n xu?t các lo?i ?? g?, ch? tác ?á granite, x??ng l?p ráp và thi công nhôm kính, có xí nghi?p xây l?p, xây d?ng, kinh doanh b?t ??ng s?n… nh?m h?n ch? t?i thi?u r?i ro và t?ng hi?u qu? s?n xu?t kinh doanh.

T? nay ??n n?m 2010, Hoàng Anh Gia Lai Group ph?n ??u s? là m?t trong nh?ng t?p ?oàn cung c?p s?n ph?m c?n h? cao c?p và trung tâm th??ng m?i hàng ??u t?i Vi?t Nam ??ng th?i m? r?ng ho?t ??ng sang các n??c trong khu v?c ?ông Nam Á.

CÁC THÀNH TÍCH ??T ???C

- Huy ch??ng vàng H?i ch? tri?n lãm EXPO n?m 1998
- Huy ch??ng vàng H?i ch? tri?n lãm Qu?c T? n?m 1999
- Gi?i th??ng Sao ?? n?m 1999
- Danh hi?u Hàng Vi?t Nam ch?t l??ng cao n?m 2002
- Gi?i th??ng Sao Vàng ??t Vi?t n?m 2003
- Ch?ng ch? ISO 9001

Date added: 2008-08-21 09:25:29    Hits: 239
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds