Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n Xây d?ng

Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n Xây d?ng
201 Võ Th? Sáu - Ph??ng 7 - Qu?n 3 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Phone: 84.8.932 0678
Fax: 84.8.9320679

L?ch s? hình thành

Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n Xây d?ng (Invesco) ti?n thân là Công ty ??u t? và Phát tri?n Xây d?ng (Invesco) - Doanh nghi?p nhà n??c h?ng I, tr?c thu?c T?ng Công ty Xây d?ng Hà N?i - B? Xây d?ng.

Trong nhi?u n?m qua, ???c s? tín nhi?m c?a các nhà ??u t? trong và ngoài n??c Invesco ?ã liên t?c phát tri?n và ??t ???c nhi?u thành t?u to l?n ??ng th?i kh?ng ??nh ???c uy tín c?a mình ??i v?i khách hàng trong các l?nh v?c : t? v?n ??u t?, thi?t k? xây d?ng; thi công các công trình xây d?ng dân d?ng, công nghi?p, giao thông, th?y l?i, các công trình h? t?ng k? thu?t ?ô th?, khu công nghi?p; ??u t? và kinh doanh ??a ?c.

Invesco ?ã xây d?ng và ?ào t?o ???c m?t ??i ng? chuyên viên, công nhân k? thu?t có tri th?c và chuyên môn k? thu?t cao luôn khao khát tìm tòi, h?c h?i nh?ng ti?n b? v? khoa h?c k? thu?t xây d?ng. ??ng th?i, Invesco còn t?ng c??ng công tác ??u t? các ph??ng ti?n máy móc, trang thi?t b? chuyên ngành ?? có th? ?áp ?ng t?t nh?t m?i yêu c?u c?a các nhà ??u t? trong th?i ??i khoa h?c k? thu?t và công ngh? cao. V?i hàng tr?m công trình có qui mô l?n và ch?t l??ng cao th?c hi?n trong ph?m vi c? n??c, Invesco ?ã ???c nhà n??c t?ng th??ng Huân ch??ng Lao ??ng h?ng 3 và ???c trao t?ng nhi?u Huy ch??ng vàng ch?t l??ng cao ngành Xây d?ng cho các công trình l?n tiêu bi?u.

Chu?n b? cho nh?ng v?n h?i m?i ?ang chào ?ón trong ti?n trình h?i nh?p kinh t? khu v?c và th? gi?i, v?i H? th?ng Qu?n tr? ch?t l??ng ??t tiêu chu?n qu?c t? IS0-9001:2000, Invesco không ng?ng chuyên nghi?p hóa ?? ??m b?o cung c?p ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? t?t nh?t cho khách hàng. Chúng tôi r?t mong ti?p t?c nh?n ???c s? giúp ??, h?p tác quý báu c?a các nhà ??u t? trong và ngoài n??c vì s? nghi?p xây d?ng m?t ??t n??c Vi?t Nam giàu ??p và không ng?ng phát tri?n


Date added: 2008-08-21 09:45:23    Hits: 256
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds