Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH Khai S?n

Công ty TNHH Khai S?n
P1705 - Tháp B - Vincom City Towers 191 Bà Tri?u, Q. Hai Bà Tr?ng Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84-4-2200494/ 95
Fax: 84-4-2200494

Công ty Khai S?n ???c thành l?p vào ngày 17 tháng 10 n?m 1994 t?i Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh s? 21.02.000 168 do S? K? ho?ch ??u t? t?nh B?c Ninh c?p có tr? s? chính t?i Th? tr?n H?, huy?n Thu?n Thành, t?nh B?c Ninh và V?n phòng ??i di?n t?i Phòng 5, t?ng 17, Tháp B, Vincom - S? 191 Bà Tri?u, Hà N?i.

 Xây d?ng dân d?ng, xây d?ng công nghi?p; s?n xu?t v?t li?u xây d?ng. ??u t? và kinh doanh h? t?ng k? thu?t khu ?ô th?, khu công nghi?p, b?t ??ng s?n v?i quy?n s? h?u ho?c thuê. S?n xu?t, l?p ráp và kinh doanh hàng ?i?n t?, ?i?n l?nh, ?i?n gia d?ng, v?t t? và thi?t b? ?i?n. S?n xu?t, ch? bi?n và kinh doanh hàng l??ng th?c, th?c ph?m, ?? u?ng.

Thi?t k? quy ho?ch t?ng th? m?t b?ng, ki?n trúc, n?i ngo?i th?t: ??i v?i công trình xây d?ng dân d?ng, công nghi?p. Xây d?ng các công trình giao thông, thu? l?i. ??u t? và kinh doanh các ngành d?ch v?, vui ch?i gi?i trí, th? d?c th? thao, khách s?n, nhà ngh?, c?n h? cho thuê, nhà hàng ?n u?ng. S?n xu?t và kinh doanh các lo?i s?n, hoá ch?t (t? nh?ng hoá ch?t Nhà n??c c?m). Gia công và ch? t?o các s?n ph?m c? khí.

Tr?i qua h?n 13 n?m xây d?ng và phát tri?n, Công ty Khai S?n ?ã l?n m?nh không ng?ng t? m?t công ty có s? v?n 2 t? ??ng ??n nay ?ã phát tri?n thàng m?t T?p ?oàn v?i s? v?n lên t?i vài tr?m t? ??ng, ho?t ??ng trong nhi?u l?nh v?c: nh? S?n xu?t, ??u t? b?t ??ng s?n, tài chính, Ngân hàng… doanh thu hàng n?m ??t hàng tr?m t? ??ng, hoàn thành xu?t s?c ngh?a v? v?i ngân sách Nhà n??c, t?o vi?c làm ?n ??nh cho g?n 500 lao ??ng v?i m?c thu nh?p x?p x? 2.000.000??ng/tháng, tích c?c tham gia các phong trào c?a ??a ph??ng… ???c Th? t??ng Chính ph?, B? Công nghi?p, UBND t?nh B?c Ninh và các c?p, các ngành ghi nh?n v?i nhi?u c? luân l?u, b?ng khen, gi?y khen…

Các công vi?c Công ty ?ã và ?ang th?c hi?n:

D? án khu ?ô th? Khai S?n - Thu?n Thành thu?c ??a ph?n xã Xuân Lâm, Thu?n Thành, B?c Ninh v?i t?ng di?n tích quy ho?ch là 33ha ??u t? và xây d?ng các h?ng m?c công trình nhu: Khu Bi?t th? cao c?p, nhà ph? thông t?ng, h? t?ng k? thu?t, v?i t?ng m?c ??u t? x?p x? 660 t? ??ng.

D? án ??u t? và kinh doanh k?t c?u h? t?ng Khu Công nghi?p Khai S?n - Thu?n Thành 3, thu?c ??a ph?n xã Thanh Kh??ng, Thu?n Thành, B?c Ninh v?i t?ng di?n tích quy ho?ch giai ??an 1 là 140ha, d? ki?n c? hai giai ??an kho?ng 1.000 ha v?i t?ng m?c ??u t? x?p x? 3000 t? ??ng.

V?i nh?ng thành t?u và n?ng l?c c?a mình, Công ty Khai S?n ?ã mang ??n cho khách hàng, cho t?nh B?c Ninh nói riêng và cho c? n??c nói chung nh?ng không gian Châu Âu xanh m??t, thoáng ?ãng, hoàn m?; v?i tiêu chí “S? ?am mê trong t?ng góc ph?”. Chúng tôi luôn luôn giúp khách hàng hoàn thành tâm nguy?n l?n lao và cháy b?ng ?ó!

Kính chào trân tr?ng và h?p tác.
Tr?n Quang Khai
T?ng giám ??c Công ty Khai S?n


Date added: 2008-08-21 09:53:42    Hits: 245
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds