Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP ??u t? ??a ?c Khang Vi?t

Công ty CP ??u t? ??a ?c Khang Vi?t
17 Nguy?n H?u C?nh, Ph??ng 22, Q. Bình Th?nh TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-2438654/ 2438915

 Ngay t? nh?ng ngày ??u thành l?p, Công ty ?ã nhanh chóng ?i vào ho?t ??ng và th?c hi?n thành công d? án mang t?m chi?n l??c.

Thông qua nh?ng d? án ti?p n?i ti?p, Công ty ?ã d?n d?n hình thành nên m?t n?n t?ng v?ng ch?c c? v? nhân l?c l?n tài l?c, ?úc k?t ???c nh?ng kinh nghi?m quý báu và xây d?ng hoàn ch?nh các chi?n l??c mang tính lâu dài ?? s?n sàng ??u t? cho nh?ng d? án l?n ti?p theo

Công ty cam k?t th?c hi?n ?úng các l?i h?a v?i khách hàng, gi? gìn uy tín v?i th? tr??ng, các ??i tác làm ?n và các c?p chính quy?n. Công ty không ng?ng c?i ti?n m?i ho?t ??ng nh?m nâng cao uy tín – coi ??i m?i là s? s?ng còn c?a Công ty.

Xin chân thành c?m ?n quý khách hàng, ??i tác ?ã quan tâm, tín nhi?m Công ty Khang Vi?t.


Date added: 2008-08-21 10:03:04    Hits: 159
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds