Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n ??a ?c Khang Gia

Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n ??a ?c Khang Gia
103 S? V?n H?nh (n?i dài), Ph??ng 12, Qu?n 10 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Phone: 84.8.8634820
Fax: 84.8.8634820

Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n ??a ?c Khang Gia ???c thành l?p tháng 06/2003 là ??n v? chuyên ho?t ??ng trong các l?nh v?c: kinh doanh v?t li?u xây d?ng và trang trí n?i th?t; t? v?n thi?t k?, xây d?ng - ??u t? và kinh doanh B?S... ??c bi?t là ??u t? xây d?ng các cao ?c v?n phòng, cao ?c c?n h?, chung c?, khu dân c?...

Công ty Khang Gia là thành viên c?a Hi?p H?i B?t ??ng S?n TPHCM ( HOREA) và ???c bình ch?n là m?t trong 150 th??ng hi?u hàng ??u ngành xây d?ng - v?t li?u xây d?ng - nhà ? và trang trí n?i th?t.

Hi?n nay, chúng tôi ?ang là ch? ??u t? c?a hai d? án l?n: Cao ?c Khang Phú và Chung c? Gia Phú.

Cao ?c Khang Phú: to? l?c t?i trung tâm hành chính qu?n Tân Phú, ??i di?n tr? s? liên c? quan ph??ng, cách UBND qu?n 170m, g?n công viên v?n hóa ??m Sen, n?m trên 3 m?t ti?n ???ng... Là m?t cao ?c cao 15 t?ng, g?m 246 c?n h?, ???c thi?t k? hi?n ??i v?i ??y ?? các công trình ti?n ích công c?ng, trang thi?t b? ngo?i nh?p...

Chung c? Gia Phú: n?m g?n KCN Tân Bình, k? bên KDC S?n K?, trong khu quy ho?ch ch?nh trang ??ng b? c?a qu?n Bình Tân. T?ng di?n tích h?n 10.000m2, trong ?ó di?n tích xây d?ng ch? chi?m 40%, Chung c? Gia Phú cao 09 t?ng g?m 02 ??n nguyên v?i 389 c?n h? và ??y ?? các công trình ti?n ích: trung tâm mua s?m, nhà tr?, công viên,... Ch? sau 02 tháng ??a vào kinh, 100% s? l??ng c?n h? Gia Phú ?ã ???c khách hàng ??ng ký góp v?n tr??c l? kh?i công 17/ 07/ 2005.

Trong ti?n trình xây d?ng và phát tri?n, Công ty Khang Gia luôn ý th?c xây d?ng phong cách ph?c v? chuyên nghi?p, uy tín nh?m mang ??n cho khách hàng nh?ng d?ch v? phong phú và hoàn h?o nh?t.

V?i ??i ng? ki?n trúc s?, k? s?, c? nhân kinh t? - khoa h?c giàu kinh nghi?m, n?ng ??ng, sáng t?o và ??y nhi?t huy?t, chúng tôi không ch? n? l?c m? r?ng kinh doanh c? v? chi?u r?ng l?n chi?u sâu, ??y m?nh th??ng hi?u Khang Gia mà còn h??ng t?i m?c tiêu mang ??y tính nhân b?n ?ó là t?o ra nh?ng ch?n an c? lý t??ng nh?t cho c?ng ??ng.

Cùng v?i s? phát tri?n chung, Công ty Khang Gia luôn có nh?ng ch? ?? ?ãi ng? t?t nh?t ??i v?i ??i ng? nhân viên, quan tâm ??n nh?ng chính sách xã h?i: b?o hi?m y t?, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m an toàn lao ??ng và các chính sách khen th??ng... Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia các ho?t ??ng t? thi?n xã h?i, tài tr? cho các ho?t ??ng kinh t? - xã h?i trên ??a bàn Thành ph? H? chí Minh.

Th?a Quý khách! Chúng tôi hi?u r?ng s? phát tri?n và l?n m?nh c?a Công ty Khang Gia có ph?n ?óng góp không nh? c?a Quý khách, vì th? ph??ng châm ho?t ??ng "UY TÍN - CH?T L??NG" - t?t c? vì khách hàng - ???c chúng tôi ??t lên hàng ??u trong m?c tiêu ph?n ??u c?a mình.

Trên ?à kinh doanh thành công hai d? án trên, hi?n nay, Công ty Khang Gia ?ang ti?p t?c ??u t? xây d?ng nh?ng d? án m?i ?? ?áp ?ng nhu c?u nhà ? ngày càng cao c?a Quý khách hàng.

Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ch?n l?a cho mình nh?ng c?n h?, nh?ng d?ch v? an c? hoàn h?o nh?t.


Date added: 2008-08-21 10:08:46    Hits: 278
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds