Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

T?p ?oàn Keangnam (Hàn Qu?c)

T?p ?oàn Keangnam (Hàn Qu?c)
Phòng 101 - Gi?ng Võ Lake View - Ba ?ình Hà N?i Vi?t Nam
Website
Phone: 84.4.7723801 - 7833035
Fax: 84.4.7723800

Gi?i thi?u:

Trong th? gi?i giàu có ???c t?o ra b?i Keangnam, con ng??i và thiên nhiên cùng t?n t?i m?t cách hài hòa. Ngu?n nhân l?c chuyên nghi?p, nguyên li?u t?t, hoàn h?o và k? l??ng trong xây d?ng công trình. ? Keangnam v?n ?? ch?t l??ng xây d?ng ???c quan tâm hàng ??u.

               
Keangnam hòa cùng thiên nhiên trong thi?t k? c?a mình.

Keangnam t?o ra m?t hi?u ?ng c?a vi?c k?t h?p kh? n?ng k? thu?t h?c tiên ti?n trong n??c và nh?ng d? án th?c hi?n ? n??c ngoài ?? v??n t?i t?m c?a m?t công ty xây d?ng toàn c?u.

L?ch s? và s? ki?n:

- 1951: Keangnam Construction Co., Ltd. ???c sát nh?p v?i Daegu.

- 1954: Tên c?a t?p ?oàn ???c ??i thành Keangnam Enterprises, Ltd.

- 1965: Tr? thành công ty xây d?ng ??u tiên c?a Hàn Qu?c m? r?ng th??ng hi?u ra n??c ngoài (xây d?ng công trình Central Broadcasting Station Tower t?i Thailand).

- 1965: Giành danh hi?u công ty xây d?ng s? 1 Hàn Qu?c.

- 1967: Giành gi?i th??ng công ty xây d?ng s? 2 t?i Vi?t Nam v?i d? án b?nh vi?n Ban Bet Thuet Surgery Hospital.  

- 1968: Giành gi?i th??ng xây d?ng t?i Indonesia v?i d? án ???ng cao t?c Sumatra Highway.

- 1971: Ch? ??o ??u tiên IPO trong s? nh?ng ng??i ??u th?u xây d?ng ??a ph??ng (Conducted the first IPO among local construction contractors).

- 1973: Giành gi?i th??ng xây d?ng t?i Malaysia v?i d? án ???ng cao t?c Federal Highway.

- 1973: Giành gi?i th??ng xây d?ng t?i Saudi Arabia v?i d? án ???ng cao t?c Saudi Highway.

- 1977: Ti?n vào th? tr??ng xây d?ng nhà ? t?p trung.

- 1977: Designated as “class 1” housing construction contractor

- 1977: Giành gi?i th??ng xây d?ng t?i Sri Lanka v?i d? án Seeduwa Housing.

- 1978: Giành gi?i th??ng xây d?ng t?i Cameroon v?i d? án Victoria Oil Refinery.

- 1979: ??t ???c 500 tri?u USD xu?t kh?u trong l?nh v?c xây d?ng.

- 1980: Xây d?ng tr? s? chính KEPCO (Awarded the KEPCO head office construction contract).

- 1981: ??t ???c 1 t? USD xu?t kh?u trong l?nh v?c xây d?ng.

- 1982: Xây d?ng tr? s? chính ngân hàng MalayBank t?i Malaysia.

- 1983: Tr? thành ??i tác c?a Daewoo; ký h?p ??ng xây d?ng m?t d? án xây d?ng ? Eritrea, Châu Phi.

- 1987: D? án xây d?ng nhà c?a Sembel.

- 1994: ??t ???c ch?ng ch? v? tiêu chu?n ch?t l??ng ISO 9001c?a LRQA c?a Anh Qu?c (U.K); và ch?ng ch? MOCT c?a Hàn Qu?c.

- 1995: ?ng d?ng công ngh? làm s?ch nh? m?t sáng ki?n k? thu?t h?c m?i.

- 1996: ??t ???c ch?ng ch? v? tiêu chu?n ch?t l??ng ISO 14001c?a LRQA c?a U.K. Tách ra kh?i Deawoo.

- 1997 & 2000: ???c bình ch?n là m?t công ty cách tân qu?n lý trong qu?n lý doanh nghi?p b?i Hi?p h?i Qu?n lý Hàn Qu?c.

- 2002:  ???c thay ??i sang ch?ng ch? ISO 9001:2000 c?a LRQA c?a U.K. Sát nh?p v?i Dae-A E&C, h?p nh?t Keangnam Enterprises.

......

Các công trình tiêu bi?u Keangnam ?ã th?c hi?n:        

1. Head Office Building Malayan Bank Berhad, Malaysia   -     2. Royal Park   Condominium, Sri Lanka      - 3. Al Batin Housing Complex, Saudi Arabia

 

     

Ministry of Justice Government Building, Bahrain

         
Không gian xanh

S? ?? t? ch?c c?a Keangnam:

T?i Vi?t Nam Keangnam tr? thành tên tu?i ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v?i d? án Hanoi Landmark Tower s? hoàn thành nhân k? ni?m 1000 n?m Th?ng Long Hà N?i.

M?t công trình t?m c? th? gi?i nh? Hanoi Landmark Tower ???c xây d?ng t?i Hà N?i - ?ó là cam k?t c?a Keangnam v? ??u t? xây d?ng c?a t?p ?oàn này t?i th? tr??ng Vi?t Nam trong t??ng lai.


Date added: 2008-08-21 10:22:44    Hits: 637
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds